പ്രധാന അറിയിപ്പുകള്‍


GPF, KASEPF Temporary advance ന്റെ Application, Sanction ,Bill എന്നിവ തയ്യാറാക്കാന്‍ GPF എന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
Sixth working day print out Latest
DPI circular
sixth working day site ല്‍ നിന്ന് പ്രിന്റെടുത്ത് നല്‍കേണ്ടത് 3 റിപ്പോര്‍ട്ടുകളാണ്
1.AEO/DEO VERIFY ചെയ്ത ടിക് മാര്‍ക്കുള്ള SIXTH WORKINNG DAY STATEMENT
2.EID/UID ചേര്‍ത്ത്, BELATED ADMISSION കുട്ടികളു‌ടെപേര് Remove ചെയ്ത ശേഷം ഓരോക്ലാസ്സായി എടുത്ത PRINT OUT
3.അ‍ഞ്ച് കാര്യങ്ങളുള്‍പ്പെ‌ട്ട സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്

മൈനോറിറ്റി പ്രീമെട്രിക്
2013-14 ല്‍ ഒ.ബി.സി പ്രീമെട്രിക് ലഭിച്ചവര്‍
സംപൂര്‍ണ്ണ-ഫിക്സേഷന്‍ * 7/7/14 ന് DPI പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് 1 ഉത്തരവ് 2
എല്‍ പിസ്കൂള്‍ ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍ മാരുടെഇ മെയിലും ഫോണും
ഗണിതം ശാസ്ത്രം സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പ്രവര്‍ത്തന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

Notice Board